FAQT-V kent elf resultaatgebieden. Deze resultaatgebieden zijn afgeleid van de domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix (www.zelfredzaamheidsmatrix.nl). Meer over de inhoud van de resultaatgebieden is terug te vinden onder de button: Opbouw van FAQT-V.


Bij het opstellen van FAQT-V is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De systematiek sluit aan bij de bestaande onderzoeksmethoden en de gehanteerde begrippen binnen de modelverordening Wmo van de VNG.
  • De aandachtspunten per resultaatgebied bestrijken alle relevante problemen van volwassenen.
  • Het systeem is voor alle groepen bruikbaar: volwassenen met een verstandelijke beperking,

volwassenen met psychische problematiek en volwassenen met beperkingen en/of ouderdoms-problematiek.


Het onderdeel aandachtspunten per resultaatgebied van FAQT-V geeft een heldere beschrijving van mogelijke problemen en geeft:

  • inzicht bij de volwassene met betrekking tot zijn functioneren
  • uniformiteit in het gesprek en het onderzoek tussen professionals, begeleiders en zorgaanbieders

Het onderdeel: richtlijnen normering 18+ van FAQT-V geeft een overzicht van het profiel van de volwassene en maakt hierbij een onderscheid in licht, matige en zware problematiek.

Daarnaast is het een richtlijn met betrekking tot de omvang van het aantal in te zetten uren ondersteuning en begeleiding.

De richtlijn normering 18+ geeft:

  • kaders en uniformiteit over het aantal in te zetten uren;
  • handvatten voor de motivering van het besluit;
  • inhoudelijke ondersteuning in het gesprek met de zorgaanbieders


FAQT-V is bruikbaar voor professionals die werkzaam zijn binnen de Wmo. Het onderdeel ‘aandachtspunten per resultaatgebied’; van FAQT-V is er ook voor de ouder, mantelzorger of een persoon uit het sociale netwerk die ondersteuning of begeleiding aan de volwassene biedt. Tot slot wordt FAQT-V gebruikt door zorgprofessionals die voor de gemeente de maatwerkvoorziening begeleiding uitvoeren. Maar wordt ook gebruikt als:

  • hulpmiddel bij monitoring van de effecten binnen het sociaal domein;
  • inhoudelijke ondersteuning bij de inkoop van de maatwerkvoorziening begeleiding door gemeente.

Het gebruik van de richtlijnen normering 18+ is voorbehouden aan professionals met een relevante opleiding. Daarbij is het van belang dat de professional niet alleen bevoegd maar ook bekwaam is. Voor een goede basiskennis van de definities, de aandachtspunten, cliëntprofielen en bepaling van de normering is het raadzaam een training FAQT-V te volgen.

FAQT-V blijft in ontwikkeling. Ontwikkelingen in het veld en uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek zullen hun weerslag hebben op de aandachtspunten per resultaatgebied en de richtlijnen normering 18+. Om het systeem verder te blijven ontwikkelen en actueel te houden, is een inhoudelijke commissie in het leven geroepen. Deze commissie kijkt welke aanpassingen worden doorgevoerd in FAQT-V. Heeft uw vragen en/of suggesties voor verbetering en aanvulling klik dan hier.