Het inzetten van eigen kracht en het sociale netwerk is een belangrijk thema binnen de Wmo. Om hier zicht op te hebben is het van belang om de beschermende factoren in kaart te brengen. Beschermende factoren bieden een tegenwicht aan risico’s en problemen waar 18 plussers en volwassene met een beperking aan worden blootgesteld.

We hebben een top vier gemaakt van beschermde factoren en deze onder verdeeld in eigen kracht en sociaal netwerk. Zie ook: beschermende factoren in opvoeden en opgroeien T. van Yperen & Valkestijn (T. van Yperen & Valkestijn. Top tien positieve ontwikkeling jeugd. Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien. NJi)


Door gebruik te maken van de aandachtspunten per resultaatgebied ontstaat er inzicht of er sprake is van eigen kracht en beschermende factoren op het gebied van:

  • positieve identiteit
  • competenties

Bij een normaal ontwikkelde (positieve) identiteit en voldoende aanwezigheid van positieve competenties is de volwassene in staat om tegenslagen het hoofd te bieden. Denk aan zelfinzicht, emotie-regulatie maar ook aan veerkracht, sociale vaardigheden en een open houding ten opzichte van ondersteuning en behandeling.


Steun van familie en/of het sociaal netwerk is van groot belang bij het zelfstandig functioneren en het kunnen participeren binnen onze samenleving. Door gebruik te maken van de aandachtspunten per resultaatgebied ontstaat er inzicht of er sprake is van een sociaal netwerk en beschermende factoren op het gebied van:

  • sociale steun
  • constructieve tijdsbesteding


Kenmerkend voor een voorliggende oplossing is dat het gaat om ondersteuning of begeleiding gericht op zelfredzaamheid en participatie, anders dan een maatwerkvoorziening. Een voorliggende oplossing kan bijvoorbeeld een vrijwilliger of een doe-middag in een buurthuis zijn. Door gebruik te maken van de richtlijn normering 18+ ontstaat er inzicht in hoeverre een voorliggende oplossingen ingezet kan worden.


De richtlijn normering 18+ wordt gebruikt om:

  • de omvang van het aantal in te zetten uren te bepalen
  • een afweging te maken met betrekking tot de inzet van voorliggende oplossingen
  • de noodzakelijke professionaliteit van de begeleider te bepalen

Complexe problematiek vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de begeleider. Indien er bij een resultaatgebied echter sprake is van een zogenaamd “licht cliëntprofiel” kan specifieke ondersteuning vanuit het sociaal netwerk of met behulp van een voorliggende oplossing mogelijk voldoende zijn voor de begeleiding van de 18+ of volwassene.