Aandachtspunten resultaatgebieden

De resultaatgebieden geven de problemen van de volwassene en zijn omgeving weer op de leefgebieden:

 • persoonlijk functioneren
 • sociaal functioneren
 • gezondheid en zelfzorg
 • verplaatsen en vervoer
 • dagbesteding
 • vrije tijd
 • regie bij het huishouden
 • financiën
 • justitie
 • verslaving
 • wonen

Licht, matig en zwaar

De onderverdeling licht, matig en zwaar geeft inzicht in de ernst van de problematiek. Er wordt een verdeling gemaakt in:

 • abnormaliteit van het gedrag
 • bijdragende factoren van het gezin en het sociaal netwerk
 • gevolgen van het gedrag
 • aard van de begeleiding
 • deskundigheid van de begeleider

Bij het beoordelen van de ernst van de problematiek is deels gebruik gemaakt van het model STEP ( Standaard Taxatie Ernst Problematiek handleiding. NJi Utrecht 2010 )

Richtlijn normering 18+

De richtlijnen normering 18+ gaat uit van cliëntprofielen. De cliëntprofielen omschrijven een profiel van de volwassene per resultaatgebied (licht, matig, zwaar). Daarnaast wordt er per cliëntprofiel een richtlijn gegeven met betrekking tot de omvang (het aantal uren) van de in te zetten begeleiding. De richtlijn normering is tot stand gekomen door trainingen, cursussen en begeleidingsplannen van diverse zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Er is gekeken naar de duur en het aantal contactmomenten per week in relatie tot de specifieke problematiek van de cliënt. Vervolgens is gekeken naar de algehele duur van de aangeboden training of interventie.

Zoals eerder aangegeven kunnen normtijden niet zondermeer gehanteerd worden. Er moet altijd een zorgvuldige afweging gemaakt worden waarbij persoonlijke kenmerken en omgevingsfactoren bepalen in hoeverre de richtlijn gevolgd wordt.

Ouder-gerelateerde aandachtsgebieden

De ouders maken onderdeel uit van de omgeving van de 18 plusser. Indien relevant, wordt er gekeken in hoeverre de ouders in staat zijn om hun rol als opvoeder op een adequate wijze vorm te geven. Er wordt een verdeling gemaakt in:

 • lichamelijke verzorging
 • sociaal emotionele ondersteuning
 • scholing
 • opvang

Ook hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen licht, matig en zwaar.