Om goed te kunnen werken met FAQT-V is het van belang om de uitvoering goed voor te bereiden. Welke afdelingen binnen de gemeente worden betrokken bij de invoer van FAQT-V? Volgen alle professionals de training FAQT-V? Wat wordt gecommuniceerd met de ketenpartners en betrokkene? Worden de richtlijnen opgenomen in de beleidsregels?


Voordat begonnen wordt met het werken met FAQT-V is het essentieel dat de professionals een training FAQT-V volgen. Ook dient er overeenstemming te komen in welke fase van het onderzoek de richtlijn normering gebruikt wordt. Om de best passende ondersteuning te kunnen bepalen en bijstellen is het belangrijk om de aard en de ernst van de problematiek te blijven volgen. FAQT-V wordt gebruikt om het begeleidingsproces te evalueren en te beoordelen. Herhaaldelijk evalueren draagt ook bij aan het bevorderen van de eenheid in uitvoering en kostenbeheersing.


Zoals eerder omschreven wordt FAQT-V door diverse professionals gebruikt. Voor het bevorderen van de eenheid van taal, het formuleren van heldere doelen en het bieden van passende ondersteuning is het van belang dat alle partners in de keten bekend zijn met FAQT-V.

Het is goed om na te denken in hoeverre de volwassene en zijn omgeving over FAQT-V geïnformeerd worden. Wij zijn sterk voorstander van zoveel mogelijk transparantie in deze, temeer omdat de ondersteuning en begeleiding pas echt werkt als de volwassene hierin de (eigen)regie heeft. Vragen die gesteld worden zijn: Worden de uitgangspunten per resultaat gebied standaard met de volwassene, zijn ouders en begeleiders doorgenomen? Of wordt dit alleen gedaan als er om toelichting gevraagd wordt? Dit geldt ook voor de richtlijnen normering 18 +.


Beleidsregels geven aan hoe een gemeente (het college) met een bepaalde bevoegdheid omgaat. Daarin wordt bijvoorbeeld beschreven hoe de gemeente omgaat met haar bevoegdheid voor wat betreft de uitvoering van het onderzoek. Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften ter uitwerking van onderdelen van de verordening.

Hiermee geeft de gemeente aan de burger inzicht in de werkwijze en biedt het u handvatten voor de uitvoering van uw werk. Wij adviseren om FAQT-V in de beleidsregels op te nemen en te publiceren via www.overheid.nl.