Checklist onderzoek jeugd

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Op 1 mei jongsleden deed de CRvB uitspraak op het hoger beroep van de rechtbank Overijssel van 26 mei 2016. In deze uitspraak geeft de CRvB duidelijk aan wat er met de Jeugdwet wordt bedoeld. De Raad geeft aan dat de Jeugdwet een jeugdhulpplicht voor de gemeente schept. Doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving. De gemeente treft een voorziening op het gebied van jeugdhulp, daar waar een jeugdige of zijn ouders dit nodig hebben bij problemen met het opgroeien en/of de zelfredzaamheid en/of de maatschappelijke participatie. Uitgangspunt hierbij blijft echter de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders.

De gemeente is alleen gehouden een voorziening te treffen als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. Vervolgens beslist zij of en welke ondersteuning een jeugdige nodig heeft. De gemeente is gehouden om te zorgen voor een deskundige advisering over en beoordeling van de vraag of er een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is en welke voorziening dit dan is. Door de CRvB mijn inziens duidelijk en helder omschreven.

Methodiek van onderzoek

Belangwekkend aan de uitspraak is dat de CRvB tevens richting geeft hoe de gemeente

haar onderzoek moet uitvoeren.

De Raad heeft geoordeeld dat de gemeente moet vaststellen:

  1. wat de hulpvraag van de jeugdige of de ouders is;
  2. welke problemen en stoornissen er zijn;
  3. wat de opgroei- en opvoedingsproblemen of psychische problematiek van de jeugdige of de ouders is;
  4. welke ondersteuning naar aard en omvang nodig is;
  5. of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en van het sociale netwerk toereikend zijn om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden;
  6. of de ondersteuning gericht is op gezond en veilig opgroeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren;
  7. of die ondersteuning (indien gevraagd) door de ouders kan worden geboden (de pgb toets).

Door de Raad wordt aangegeven dat: Voor zover het onderzoek naar de nodige hulp, dan wel jeugdhulp specifieke deskundigheid vereist zal een specifiek deskundig oordeel en advies niet mogen ontbreken. Ik ondersteun deze gedachtegang en zie dat er gemeenten zijn die problemen hebben om het besluit voldoende te motiveren en te weinig een beroep doen op extern specialistisch advies.

Verordening en beleidsregels

Voor professionals binnen het sociaal domein is bovenstaande methodiek van onderzoek herkenbaar. Jurisprudentie binnen de Wmo heeft er toe geleid dat in de Wmo-verordening van de gemeenten het onderzoek op deze manier omschreven is (zie ook modelverordening Wmo artikel 5, 8 en 9).

Bij veel gemeenten is het onderzoek in de verordening en de beleidsregels Jeugd niet, of minder specifiek omschreven. De uitspraak van de CRvB zou voor die gemeenten reden moeten zijn om nog eens kritisch te kijken naar de verordening- en de beleidsregels Jeugd.

Checklist onderzoek Jeugd

Factum Advies heeft naar aanleiding van de uitspraak een ‘Checklist onderzoek Jeugd’ ontwikkeld waarin ook de inschatting van de veiligheid binnen het onderzoek een plek heeft gekregen. Op deze manier wordt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen zoals opgesteld door de CRvB. De ‘Checklist onderzoek Jeugd’ biedt tevens een goede richtlijn voor de inrichting van de gemeentelijke verordening en beleidsregels.

Rob de Rek

Rob de Rek

Rob de Rek is adviseur bij Factum Advies.