Een objectief normeringskader en een gedegen onderzoek?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Met de invoering van de Wmo 2015 hebben veel gemeenten het bestaande normeringskader hulp bij het huishouden aangepast en/of zijn gaan sturen op algemene resultaten. Grootschalige herindicatieprojecten hulp bij het huishouden zijn opgezet en doorgevoerd.

De Centrale Raad van Beroep deed uitspraak op woensdag 18 mei 2016. In drie zaken werd geoordeeld over de aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wmo 2015:

 1. ECLI:NL:CRVB:2016:1402
 2. ECLI:NL:CRVB:2016:1403
 3. ECLI:NL:CRVB:2016:1404

De kern van één van de uitspraken:
Het beleid in relatie tot de norm “een schoon en leefbaar huis” en “ het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding” ressorterend onder de Wmo 2015, zou moeten berusten op een objectief en onafhankelijke onderzoek. 

En nu? De gemeenten zouden zich de volgende vragen moeten stellen.

 • Voldoen de normtijden die gehanteerd worden aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep?
 • Is het resultaat dat behaald moet worden voldoende inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd?

Met andere woorden: wordt er voldaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel?

Ik tracht deze vragen te beantwoorden en hanteer daarbij de volgende uitgangspunten:

 1. Een normeringskader dient onafhankelijk en zo objectief mogelijk te zijn vastgesteld.
 2. De zorgbehoefte van de burger dient gedegen en objectief in kaart te zijn gebracht.

Objectiveren normeringskader

De gemeente is verantwoordelijk voor een basisvoorziening huishoudelijke ondersteuning voor burgers die niet meer in staat zijn dit zelf te organiseren. Dit houdt dus ook in dat de omvang van de uren huishoudelijke ondersteuning toereikend moeten zijn voor behoud van een schoon en leefbaar huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding voor een burger met een hulpvraag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente in ieder geval een objectief en onafhankelijk normeringskader nodig. Het normeringskader is onafhankelijk en objectief als de gemeente inzichtelijk kan maken hoe de normtijden tot stand zijn gekomen en welke onderzoeken de gemeente heeft uitgevoerd om deze te onderbouwen.

Hoe kan dit worden bereikt?

Toets het eigen gemeentelijk normeringskader aan de volgende zaken:

 • onderzoek op activiteitenniveau (diepteonderzoek),
 • onderzoek op microniveau (burgers en betrokkenen van de burger),
 • onderzoek op mesoniveau (gemeente en Wmo-raad, marktaanbieders, hulpverleners),
 • onderzoek op macroniveau (landelijke benchmark).

Naar aanleiding van de onderzoeken kunnen landelijke overeenkomsten en verschillen worden vastgesteld. Ervaringen vanuit verschillende invalshoeken worden inzichtelijk. Vervolgens kunnen aanbevelingen worden gedaan.

De zorgbehoefte

Tevens moet ook gedegen onderzoek naar de individuele situatie en hulpbehoefte van de burger worden gedaan. In relatie tot de huishoudelijke ondersteuning is transparantie van de hulpbehoefte de basis. Het doel, het behouden van een schoon en leefbaar huis en het kunnen beschikken over schone en draagbare kleding, dient bereikt te worden. Hierbij gaat het niet alleen om de activiteit, maar vooral de deelhandelingen van deze activiteit. De wijze van de uitvoering van de activiteit door de burger, wat kan de burger zelf, of met eigen vermogen (netwerk) en waar liggen de knelpunten worden besproken. Frequentie van de uitvoering van de activiteit/deelhandeling en bijbehorende passende tijdsinvestering worden bepaald. Hieruit vloeit voort dat burger en gemeente weten wat ze van elkaar mogen verwachten en voor elkaar kunnen betekenen in een specifieke casus/vraag.

Conclusie

De uitgangspunten van een gemotiveerd besluit zijn een realistisch normeringskader dat onafhankelijk en objectief tot stand is gekomen én een gedegen onderzoek met de burger op activiteitenniveau. Dit stelt de gemeente in staat om met de burger duidelijke resultaten af te spreken. Op deze manier kan de gemeente een passende bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de burger.

 

Diana Fermont

Accountmanager Factum Advies

admin

admin