Pgb: veilig, doeltreffend en cliëntgericht?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

In de uitspraak van de CRvB van 11 januari 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:17) wordt geoordeeld dat mantelzorg niet afdwingbaar is. Tevens wordt aangegeven dat partijen verdeeld zijn over de vraag of de geïndiceerde hulp moet worden toegekend als zorg in natura (zin) of als een persoonsgebonden budget (pgb). De Raad oordeelt dat betrokkene voldoende heeft gemotiveerd waarom zij in aanmerking wil komen voor een pgb. De betreffende gemeente lijkt onvoldoende te kunnen motiveren waarom zij een pgb geen juiste leveringsvorm vindt.

Een pgb is een groot goed, bedoeld om de regie over de eigen zorg te kunnen voeren. In artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 wordt aangegeven dat indien de betrokkene dit wenst, het college hem of haar een pgb verstrekt. Aanvullend in dit artikel wordt bij punt 2 beschreven dat een pgb wordt verstrekt indien er aan punt a, b en c voldaan wordt. Goed omschreven, helder en duidelijk. Zou je denken…Waarom ontstaan er in de uitvoering zoveel problemen bij de keuze van de leveringsvorm pgb?

Hoe was het ook alweer bedoeld?

Binnen de Wmo 2015 heeft de gemeente als taak om haar burgers te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie. Zij dienen hierbij de goedkoopst compenserende oplossing of de goedkoopst passende bijdrage te leveren. Hiervoor doet de gemeente onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek worden de te behalen resultaten benoemd.

De betrokkene geeft aan in welke vorm -zin of pgb- hij of zij de ondersteuning of maatwerkvoorziening geleverd wil hebben. Bij een verzoek tot pgb behoort de gemeente aanvullend onderzoek te doen naar de borging van het beoogde resultaat

Wat laat de uitvoering ons zien?

Al te vaak wordt er beperkt aanvullend onderzoek gedaan wanneer er sprake is van de noodzaak voor een maatwerkvoorziening. De resultaten, de wijze waarop deze behaald kunnen worden en de inspanning die daar voor nodig is, worden niet duidelijk geformuleerd. Wanneer de betrokkene dan kiest voor een pgb kan de gemeente vervolgens onvoldoende duidelijk maken of met een pgb het beoogde resultaat wordt behaald.

Veilig, doeltreffend en cliëntgericht?

Punt c van artikel 2.3.6 van de Wmo 2015 zou de gemeente houvast kunnen bieden bij de beoordeling wel of geen pgb. Hierin wordt aangegeven dat een pgb wordt verstrekt, indien naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. Om dit te beoordelen pleit ik ervoor dat gemeenten, bij de noodzaak voor een maatwerkvoorziening, onderzoek doen naar de specifieke stoornissen en beperkingen van de betrokkene. Alleen op deze manier kunnen de specifieke aandachtspunten, doelen en resultaten benoemd worden.

Rekening houdend met de externe factoren en de persoonlijke factoren van de betrokkene kan eveneens bepaald worden aan welke voorwaarden de ondersteuning of voorziening dient te voldoen.

Met andere woorden: de gemeente zal bij een verzoek tot levering in de vorm van een pgb moeten motiveren of het beoogde resultaat op een voor de betrokkene veilige en doeltreffende manier met een pgb behaald kan worden.

Komt bovenstaande methodiek u bekend voor? In de Wmo 2007 werd deze methodiek (ICF) benoemd in de modelverordening van de VNG. Een methodiek die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt binnen de Zvw en de Wlz. Laat dit nu net wetgeving zijn die als voorliggende oplossingen gezien kan worden op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.

Rob de Rek

Rob de Rek

Rob de Rek is adviseur bij Factum Advies.