Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Dit is Nu

Actueel

Speciaal voor jou!

Factum Quickscan contractmanagement sociaal domein

Deze quickscan is een product van Factum en bevat 36 vragen die zijn gerubriceerd in zeven categorieën met het 7-S model van McKinsey als uitgangspunt.

De scan geeft een eerste indruk van de huidige situatie en is bedoeld om de bewustwording te vergroten en een 1e stap te zijn tot verbetering van het contractmanagement binnen de gemeente.

In tegenstelling tot het originele 7-S model is de S van Style vervangen voor de S van Samenwerking, omdat in de visie van Factum interne en externe samenwerking essentieel is voor een succesvol contractmanagement binnen het Sociaal Domein.

Het invullen van de quickscan duurt gemiddeld 15 minuten.

Maak keuze uit een wet (meerdere mogelijk)

Contractmanagement is een middel om te zorgen dat onze inwoners ontvangen wat zij nodig hebben en dat het overheidsgeld eerlijk wordt besteed.

Hans Scholten, Senior Aanbestedingsadviseur

Senior Aanbestedingsadviseur

{{ stappen[stap].naam }}

{{ stappen[stap].beschrijving }}

Bij het invullen van de quickscan dient u uit één van de vijf onderstaande mogelijkheden een keuze te maken die het meest lijkt op de situatie in uw organisatie

  1. {{ number }}. {{ uitleg }}
{{ error }}
Stelling A1:

Contractmanagement is opgenomen als één van de strategisch instrumenten die bijdragen om beleidsdoelen te realiseren.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling A2:

Contractmanagement is afgestemd op inkoop, beleid en uitvoering.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling B1:

De contracten worden centraal digitaal vastgelegd.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling B2:

Er wordt gebruik gemaakt van een ICT systeem, zodat de data (contractgegevens en prestaties door opdrachtnemers) op de juiste plaats voor de juiste mensen beschikbaar is.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling B3:

Contracten bevatten SMART geformuleerde KPI’s (bijv. tijd, geld, kwaliteit).

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling B4:

contractafspraken worden periodiek geëvalueerd o.b.v. een methodiek (bijv. PDCA cyclus).

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling B5:

Prestaties van opdrachtnemers worden op transparante wijze gedeeld met belanghebbenden.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling C1:

M.b.t. contractmanagement zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en processen beschreven.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling C2:

Contractmanagement is bij een specifieke functionaris in de organisatie belegd.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling C3:

De verantwoordelijke voor contractmanagement heeft de bevoegdheid om binnen de reikwijdte van de overeenkomsten zelfstandig besluiten te nemen.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling C4:

Er is een interne samenwerking tussen inkoopadviseurs, beleid, management, bestuurders.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling C5:

Er is sprake van integrale afstemming tussen Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet op het terrein van inkoop- en contractmanagement.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling D1:

Er is een breed draagvlak op bestuurlijk niveau voor contractmanagement binnen het sociaal domein.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling D2:

Er is een breed draagvlak op managementniveau voor contractmanagement binnen het sociaal domein.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling D3:

Er is een breed draagvlak op uitvoerend niveau voor contractmanagement binnen het sociaal domein.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling E1:

Medewerkers op uitvoerend niveau worden door management direct betrokken bij contractmanagement, zoals het evalueren van prestaties van opdrachtnemers.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling E2:

Medewerkers van de gemeente voelen zich vrij om hun mening te delen en informatie te verstrekken (met inachtneming van wettelijke kaders).

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling E3:

Er is sprake van leiderschap die zelf het goede voorbeeld geeft en die de gewenste cultuur stimuleert en bewaakt.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling F1:

De verantwoordelijke voor contractmanagement is opgeleid in contractmanagement en bezit de volgende competenties: Politiek/bestuurlijk sensitief, bedrijfsmatig onderlegd en communicatief vaardig binnen en buiten de organisatie.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling F2:

De verantwoordelijke voor contractmanagement is voldoende zichtbaar en bereikbaar.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling G1:

Er is sprake van een strategische samenwerkingsrelatie met opdrachtnemers.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling G2:

Er zijn afspraken met opdrachtnemers over een gezamenlijk belang c.q. wederzijdse afhankelijkheid.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling G3:

Opdrachtnemers dragen bij aan innovatie in de keten om de kwaliteit de verbeteren.

{{ wet.toUpperCase() }}
Stelling G4:

Er wordt gezamenlijk aandacht besteed aan de processen tussen gemeente en opdrachtnemers.

{{ wet.toUpperCase() }}
{{ error }}

Uitslag Quickscan

Na het invullen van uw contactgegevens worden uw gegevens verwerkt en ontvangt u de resultaten in de vorm van een grafische weergave en een beknopte uitleg. De online quickscan is een hulpmiddel en de uitkomsten geven een beeld van de huidige situatie zonder dat al de verregaande conclusies kunnen worden getrokken. We hopen dat uw organisatie de uitkomsten van de online quickscan gebruikt om het contractmanagement verder te ontwikkelen. Graag helpen we u hierbij.

Bedankt voor het invullen van de online quickscan. U ontvangt de resultaten op {{ details.email }}

Volledigheidshalve willen we u er op wijzen dat de inhoud van de door u ingevulde scan door Factum alleen geanonimiseerd kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen onder alle respondenten naar de wijze waarop contractmanagement in ingericht binnen Nederlandse gemeenten en hierover te publiceren, zonder dat namen van personen of organisaties worden gebruikt.

Waar ben je naar op zoek?