Sociaal Medisch Advies: Een gestructureerd professioneel oordeel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stappenplan binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Factum ondersteunt gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van de Wmo en de
Jeugdwet. Dit kan gaan om medisch onderzoek naar het functioneren van de hulpvrager,
aanvullend op het onderzoek van de consulent van de gemeente, of om een compleet
heronderzoek, omdat de bezwaarcommissie of de rechtbank vindt dat de gemeente
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de concrete specifieke ondersteuningsbehoefte
van de hulpvrager. Wij noemen dit Sociaal Medische Advisering (SMA). Factum werkt hierbij
nauw samen met de artsen van Ausems en Kerkvliet.

Bij ons onderzoek naar de specifieke situatie van de hulpvrager volgen we het stappenplan
zoals vastgesteld door de Centrale Raad van Beroep. Zie ook ECLI:NL:CRVB:2018:819.
We hebben dit vertaald in een eigen onderzoeksystematiek die we “De integrale route”
hebben genoemd. Hierbij volgen we de volgende stappen:
1. Vastellen van de hulpvraag. Hierbij bieden we de hulpvrager de mogelijkheid om zijn
eigen plan van aanpak naar voren te brengen.
2. Onderzoek naar de problematiek van de hulpvrager. Dit doen we in twee stappen:
a) De aandoeningen, stoornissen en beperkingen van de hulpvrager worden in kaart
gebracht volgens het ICD/ICF model.
b) Er wordt onderzocht welke effecten de beperkingen hebben op de verschillende
resultaatgebieden. We gebruiken hierbij de domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix.
3. Vastellen welke ondersteuning er nodig is. Aan de hand van persoonskenmerken en
persoonsbehoefte wordt vastgesteld welke ondersteuning er nodig is en welke
ondersteuning kan bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie op de onderzochte
resultaatgebieden.
4. De afweging. Hierbij wordt onderzocht in hoeverre de eigen mogelijkheden en het sociale
netwerk ingezet kunnen worden en welke voorliggende oplossingen beschikbaar zijn. We
kijken hierbij naar wettelijk voorliggende oplossingen, algemene voorzieningen en
algemeen gebruikelijke oplossingen.
5. Indien de eigen mogelijkheden, ondersteuning en voorzieningen ontoereikend zijn, wordt
er gekeken welke maatwerkvoorziening een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid
en participatie van de hulpvrager.
Op deze manier zijn we in staat om op een gestructureerde wijze een professioneel oordeel te
geven over de specifieke situatie van de hulpvrager en kan de gemeente met ons SMA-advies
een zorgvuldig en gemotiveerd besluit nemen.

Rob de Rek

Rob de Rek

Rob de Rek is adviseur bij Factum Advies.